PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ

Vyplýva z :

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • platných hygienických předpisů

Stravování v mateřské škole:

  1.  CELODENNÍ  /1. kategorie zahrnuje přesnidávku, oběd, odpolední svačinu, pitný režim/
  2.  POLODENNÍ  /2. kategorie zahrnuje přesnidávku, oběd, pitný režim/

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:
* na kvalitní a vyváženou stravu dle zásad racionální výživy
* stravovat se ve školní jídelně dle školského zákona
* na kompletní porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
* na kulturní prostředí při stolování
* na dostatek času pro konzumaci oběda
* děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla, jsou pouze podpořeny k ochutnání

Strávník má povinnost:
* řídit se pokyny pedagoga
* chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společnskými pravidly stolování
* odnést po jídle použité nádobí, uklidit po sobě svoje místo, tak aby zůstalo čisté
* zasunout židli

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:
* pedagogický pracovník zajišťuje dohled nad dětmi a zajišťuje bezpečnost
* pedagogický pracovník ze začátku roku napomáhá mladším dětem s dokrmem jídla
* pedagogický pracovník učí, vede děti k správnému držení příboru
* dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která stravu vydává, jsou povinni respektovat práva dětí a zajistit jejich uplatnění
* vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemné úctě, respektu a slušnosti
 
 
 
Romana Machalová - vedoucí ŠJ
Bc. Dagmar Surá - ředitelka MŠ